ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 4/2563
13 พ.ย. 2563
มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การนำเสนอโครงการภายใต้พันธกิจแต่ละด้าน การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานสภาฯ รวมไปถึง แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาฯ อีกทั้งยังมีเรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย รายงานความคืบหน้า เรื่อง Google Tax ร่วมกับกรมสรรพากร และการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

ทั้งนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลฯ ยังมีนโยบายในการจัดกิจกรรมสภาฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้งเป็นการสร้างการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจต่อไปอีกด้วย