การฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับ 1
22 ก.ย. 2564

คำอธิบายหลักสูตรและวัตถุประสงค์

• ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "ระดับความรู้ทั่วไป (General)"

(1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้องมูลส่วนบุคคลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน

 บุคคลทั่วไปที่สนใจ และต้องการเข้าใจพื้นฐานด้านการคุ้มครองส่วนบุคคลทั่วไปเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องเบื้องต้น

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเรียน

 ไม่มี


วุฒิบัตรที่จะได้รับ

 วุฒิบัตรออกโดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมกับ ICDL จำนวน 1 ฉบับ (ระดับ 1)


ระยะเวลาการเรียน

• 3 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์

 

เนื้อหาหลักสูตร

ส่วนที่ 1 - เนื้อหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


สอบถามเพิ่มเติม สภาดิจิทัลฯ : 02-020-2000 อีเมล courses@dct.co.th