การฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับ 3
22 ก.ย. 2564

คำอธิบายหลักสูตรและวัตถุประสงค์

• ระดับที่ 3 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "ระดับผู้ปฏิบัติงาน"

(1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ผู้เข้าอบรมมีทักษะและองค์ความรู้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการควบคุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้อมูล ส่วนบุคคล สำหรับการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


คุณสมบัติผู้เรียน

• ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ส่วนงานตามหน้าที่งาน functions ต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน/องค์กรที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย PDPA อาทิ งานด้านทรัพยากรบุคคล ด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ ด้านกำกับดูแลข้อมูล ด้านสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ


เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนเรียน

• ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องได้รับการฝึกอบรมและมีวุฒิบัตรวิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเข้าอบรม ดังนี้

(1) วุฒิบัตรระดับพื้นฐานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ออก โดยสภาดิจิทัลฯ หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน/สถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป หรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(2) วุฒิบัตรสากลที่เทียบเท่าหลักสูตรระดับผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ

    • DPO-GDPR Foundation/Fundamental/Introduction
    • Certified Information Privacy Manager (CIPM)
    • Certified Information Privacy Technologists (CIPT)
    • Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE)
    • ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management – Lead Implementer/Auditor)

(3) Certificates อื่น ๆ ที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการหลักสูตร DCT-DPO

  * Certificate อื่นๆ ที่ได้ผ่านการอบรมหรือสัมมนา หรือหลักสูตรใดๆ ที่ไม่มีการสอบประเมินวัดผล (Certificate of Examination) ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย PDPA สามารถส่งเนื้อหาการอบรม (Outline) มาให้พิจารณาก่อน หากหลักสูตรสอดคล้องสามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้ได้


วุฒิบัตรที่จะได้รับ

• TDPP Certificate - กรณีสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินวัดผล (เกณฑ์ 70% หรือสอบได้คะแนนตั้งแต่ 42 คะแนนขึ้นไป)

ระยะเวลาการเรียน

• 2 วัน (10 ชั่วโมง) ผ่านระบบออนไลน์


เนื้อหาหลักสูตร

ส่วนที่ 1 : สาระสำคัญและองค์ประกอบตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ส่วนที่ 2 : สาระสำคัญและหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ส่วนที่ 3 : ภัยคุกคาม ความเสี่ยง PDPA & GDPR สาระสำคัญตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4 : แนวปฏิบัติและแนวทางดำเนินการเฉพาะด้าน สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


สอบถามเพิ่มเติม สภาดิจิทัลฯ : 02-020-2000 อีเมล courses@dct.co.th