การฝึกอบรม
หลักสูตร Business Essential โดยความร่วมมือ DCT X Accenture
19 พ.ค. 2565

โลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลไม่มีวันสิ้นสุด ในภาคธุรกิจก็เช่นกันที่การดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องอาศัยและมีการพึ่งพาเทคโนโลยีดิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างกลมกลืน การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านธุรกิจเชิงดิจิทัล ได้จัดเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในปัจจุบันที่ผู้เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจควรจะมี และต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุการทำงาน


สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ในโปรแกรม Business Essential นั้น ได้บูรณาการหลักสูตรที่มีความจำเป็นสำรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานทางธุรกิจ ไปจนถึงการปูพื้นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเสริมด้วยเส้นทางการสร้างความตระหนักรู้ในธุรกิจสมัยใหม่บนโลกดิจิทัล


ในกลุ่มหลักสูตรนี้ แบ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ในทักษะธุรกิจสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพลวัตในปัจจุบันและการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการเรียนรู้ดังนี้


  • Professional business skills อาทิ Business Ethics, Effective Team Management, Collaboration among Sales, Marketing and Finance, Multigenerational Workforces เป็นต้น
  • Digital Business อาทิ Digital Finance, Digital Supply chain & Procurement, Digital Behavior, Digital Capabilities อาทิ Automations, Cloud business, และอื่น ๆ อีกมาก
  • Sustainability
  • การคิดเชิงกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เป็นต้น

หมายเหตุ :   

1. ค่าสมัครหลักสูตร  Digital Skill Buffet พิเศษในราคาเพียง 4,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่โปรพิเศษนี้เฉพาะ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น!

2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว DCT x Accenture ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครในทุกกรณี