การฝึกอบรม
หลักสูตร Datascience / Data Analytics โดยความร่วมมือ DCT X Accenture
19 พ.ค. 2565

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน “ข้อมูล” จัดเป็นหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าทุก ๆ ภาคอุตสาหรรมนั้น   ต้องมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปจนถึงการใช้ข้อมูลเชิงลึก สำหรับการวางแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ในมิติต่างๆ การตัดสินใจ หรือใช้สนับสนุนการลงทุน และการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้นั่นเอง


ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่ม Datascience & Data Analytics ในเชิงธุรกิจ  จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มทักษะการเรียนรู้ใหม่ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรผ่านการเรียนรู้จากพนักงานที่สามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะความรู้สมัยใหม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำองค์ความรู้สมัยใหม่เหล่านี้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างไร้รอยต่อ โดยในหลักสูตรนี้ จะมีเนื้อหาการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลางไปจนถึงระดับก้าวหน้าให้เลือกเรียนตามกลุ่ม


ตัวอย่างคอร์สประกอบไปด้วย

  • พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล Analytics Fundamental
  • วิธีต่าง ๆ ในการทดสอบสมมติฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล
  • หลักการตั้งสมมติฐาน และรูปแบบการตัดสินใจ
  • เทคนิคการพยากรณ์ข้อมูล Data Forecasting Series
  • การประยุกต์ใช้ Business Intelligence ในองค์กร
  • Business Intelligence เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
  • และอื่น ๆ
หมายเหตุ :   

1. ค่าสมัครหลักสูตร  Digital Skill Buffet พิเศษในราคาเพียง 4,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่โปรพิเศษนี้เฉพาะ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น!

2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว DCT x Accenture ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครในทุกกรณี