การฝึกอบรม
หลักสูตร Fundamental of UX/UI โดยความร่วมมือ DCT X Accenture
19 พ.ค. 2565

การทำความเข้าใจ และการสร้างรูปแบบตัวกลางเพื่อเชื่อมต่อ (Interface) พร้อมเข้าใจประสบการณ์ (eXperience) ด้านการสื่อสารระหว่าง ระบบ ผลิตภัณฑ์ แม้แต่แอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มที่ดีให้กับผู้ใช้งาน (End-user) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ดำเนินคู่กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  พัฒนาแอพพลิเคชัน หรือรวมไปยังการพัฒนาสินค้าและช่องทางการให้บริการ ไม่ว่าระบบฯ หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  จะถูกออกแบบมาได้ดีเลิศเพียงใดก็ตาม หากแต่ยังขาดการสร้างรูปแบบการสื่อสาร หรือเส้นทางการสร้างประสบการณ์เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นรู้สึก “คุ้นเคย” และ “เป็นมิตร” แล้วระบบฯ หรือแอพพลิเคชันนั้นๆ ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จและครองใจผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน


การออกแบบการสร้างประสบการณ์ควบคู่กับการสร้างรูปลักษณ์เพื่อติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบนั้น เป็นความท้าทายมาอยู่ทุกยุคทุกสมัย เพราะประสบการณ์การใช้งานที่ดีนั้น ได้อิงอยู่กับวิถีและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่มีความแตกต่างกันระหว่างสังคม วัย อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอก และแพลตฟอร์มของอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารและเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การออกแบบรูปร่างหน้าตาของระบบ หรือแอพพลิเคชันนั้น จะต้องเข้าใจทั้งส่วนของการออกแบบช่องทางการติดต่อให้มีความสวยงาม เป็นมิตร เรียบง่าย หรือจัดจ้านตามกลุ่มผู้ใช้งาน แต่ยังทรงคุณค่า ขณะเดียวกันผู้ออกแบบนั้นยังต้องเข้าใจถึงความรู้สึก ความพึงพอใจ ไม่รู้สึกติดขัดหรือดูยุ่งยาก ผลิตภัณฑ์ ระบบฯ หรือแอพพลิเคชันนั้นใช้งานได้จริง และยังสามารถโน้มน้าวให้ผู้ใช้งานอยากที่จะใช้งานต่อเนื่อง ยังยินดีที่จะกลับมาใช้งานซ้ำๆ อีกครั้ง


หลักสูตร UX/UI ของ Accenture Academy นั้นได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ตั้งแต่การปูพื้นฐานความเข้าใจด้าน User Interface  และ User Experience เสริมทักษะให้กับผู้เรียนผ่านตัวอย่างการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและสามารถนำความรู้ต่างต่าง ๆ เหล่านี้ไปเสริมประสิทธิภาพทั้งในการปฏิบัติงานในองค์กร การเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบสารสนเทศ  การวาง Interface ของแอพพลิเคชันให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน เข้ากับวิถีของตลาดและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันได้อีกด้วย


ตัวอย่างคอร์สจาก Accenture Academy:

  • พื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
  • การออกแบบประสบการณ์ที่ดีสำหรับโซลูชั่นเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies)
  • Design Thinking สำหรับการพัฒนาโซลูชั่นด้านนวัตกรรม
  • การใช้งาน Prototype ผ่านกระบวนการ Design Thinking เป็นต้นหมายเหตุ :   

1. ค่าสมัครหลักสูตร  Digital Skill Buffet พิเศษในราคาเพียง 4,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่โปรพิเศษนี้เฉพาะ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น!

2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว DCT x Accenture ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครในทุกกรณี