ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ ดึงดูดการลงทุนและสตาร์ทอัพด้วยการยกเว้น Capital Gains Tax
26 ม.ค. 2565

"สภาดิจิทัลฯ" ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม Startup จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผลักดันการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยกเว้น ภาษี Capital Gains Tax เพื่อเป็นนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนใน Startup รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไป

รับชม DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ดึงดูดการลงทุนและสตาร์ทอัพด้วยการยกเว้น Capital Gains Tax”