ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
ขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือ SME-Startups เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19
11 ส.ค. 2564

“สภาดิจิทัลฯ” ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีต่อธุรกิจ SME-Startup จึงได้ขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางจัดทำนโยบายและกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่ตรงความต้องการของธุรกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ