ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
เจาะลึก SME-Board ตลาดทุนใหม่ สำหรับ Start Up และ Tech Companies ไทย
4 ส.ค. 2564

เจาะลึกแนวทางการจัดตั้งตลาดรองสำหรับ SME (SME Board) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อส่งเสริมให้ "Start Up และ Tech Companies ไทย" สามารถระดมทุนในวงกว้าง มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสระดมทุน และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ