ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
นโยบายทางภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของ Tech Companies
9 มิ.ย. 2564

เสวนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีจากกรมสรรพากร และนักลงทุน (VC) ชั้นนำระดับประเทศ พร้อมหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านภาษีสำหรับการลงทุนใน Tech Company เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัล