การฝึกอบรม
5 เม.ย. 2565

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (“DCT”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ DCT (https://www.dct.or.th/) DCT จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

        ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์ของ DCT ขอความร่วมมือท่านอ่านนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่สามารถยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์ของ DCT ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย DCT มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. คำนิยาม

        “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

        “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ในขณะที่ท่านกำลังเข้าใช้งานเว็บไซต์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

        DCT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ DCT ได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

        1) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

        2) พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดย DCT มีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น

                o หมายเลขไอพี (IP address)

                o ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง

                o หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม

                o เวลาที่เยี่ยมชม 

3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        DCT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

        1) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ DCT หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น ได้แก่ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านในการสมัครเป็นสมาชิก หรือติดต่อ กับ DCT

        2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ DCT

        3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ DCT หรือของบุคคลอื่น

        4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ DCT หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ DCT

        5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

        เมื่อไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ DCT จะดำเนินการขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดย DCT จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น อาทิ การแจ้งข้อมูลข่าวสารของ DCT ผ่านทางอีเมล SMS แอปพลิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ หรือด้วยวิธีอื่นใดที่สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

        1) ในกรณีที่ DCT มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับ DCT ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

        2) หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับ DCT หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้ DCT ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้

        3) หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้ DCT ทราบ เพื่อให้ DCT สามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        1) DCT อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือภายใต้กฎหมาย ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

            1.1) นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ DCT

            1.2) พนักงานของ DCT ที่เกี่ยวข้อง

            1.3) หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

        2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานและบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือตามที่กฎหมายให้กระทำได้เท่านั้น

        3) ในกรณีที่ DCT เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น DCT จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

        4) ในกรณีที่ DCT ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ DCTจะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่า DCT ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ DCT อาจขอความยินยอมจากท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. ระยะเวลาเก็บรวบรวม

        1) DCT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

        2) DCT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และหลังจากระยะเวลาดังกล่าว DCT จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการจัดเก็บหรือระบบของ DCT ต่อไป

7. ความมั่นคงปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

        เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของ DCT ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย DCT ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้ง ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

    DCT มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และกำหนดหน้าที่ให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ DCT อย่างเคร่งครัด โดย DCT มีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอก

        การให้บริการของ DCT อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน DCT ขอเรียนให้ท่านทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ DCT เท่านั้น

        DCT ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกด Link เชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ DCT ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        สิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

        สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอให้ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DCT 

        สิทธิการเพิกถอนความยินยอม

        หากท่านได้ให้ความยินยอมให้ DCT เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ DCT เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

        สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ DCT ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

        สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอคัดค้านในเวลาใดก็ได้ แต่หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ DCT หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และท่านได้ยื่นคัดค้าน DCT ยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เฉพาะที่ DCT สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

        สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่า DCT หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

        สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่ DCT อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ DCT หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้ DCT ระงับการใช้แทน

        สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10. ติดต่อเรา

        หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ DCT ผ่านช่องทาง ดังนี้

ชื่อ:     สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่:   ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์:  www.dct.or.th

โทรศัพท์: 02 020 2000

อีเมล:  contact.dct.or.th

11. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        DCT ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคตภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ DCT จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ DCT ต่อไป