ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
Live Exchange ตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ SME และ Startup
8 ธ.ค. 2565

    ก.ล.ต. ได้มีการออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในตลาดทุนของกิจการที่อยู่มนชั้นกำลังพัฒนา เช่น วิสาหกิจขนาดกลาง (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

    ทั้งนี้ไม่มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ LiVe Exchange (ตลาดหลักทรัพย์ ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ต่อเนื่องจากหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนของ ก.ล.ต. และเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ใน LiVE Exchange 

    โดยมีลักษณะผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทั้งในเรื่องคุณสมบัติการเข้าจดทะเบียนและดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นหลักการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน และอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนจะต่ำกว่ากรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

LiVE Exchange แตกต่างจาก SET และ Mai อย่างไร

    LiVE Exchange นั้นจะมีความแตกต่างจาก SET และ mai ตรงที่ LiVE Exchange เป็นตลาดทุนใหม่ สำหรับการระดมทุนและการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่สร้างมาเพื่อ SME และ Startups (SME Board) โดยปรับลดการกำหนดคุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียน ให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ไม่มีการกระจายหุ้นวงกว้างในลักษณะที่เป็นบริษัทมหาชน

เป็นเพียงการระดมทุนจากนักลงทุนเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนของธุรกิจ Startup และ SME การซื้อขายจะเป็นแบบเจรจาต่อรองกันเอง โดยมี Live Platform เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งทุนและบริษัทที่มีความน่าสนใจ ซึ่งจะไม่มีการจับคู่ซื้อขายแบบอัตโนมัติ เหมือน SET และ mai


Live Exchange

เกณฑ์การระดมทุนผ่านตลาดทุน สำหรับ SMEs และ Startups

ประเภทผู้ระดมทุน

 • SMEs ขนาดกลางขึ้นไป ตามนิยาม สสว.
 • Startups ที่มี VC/PE ร่วมลงทุน
 • จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มูลค่าการระดมทุน

 • ตลาดแรก (การระดมทุนและ IPO) 10-500 ล้านบาท และระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 80%
 • ตลาดรอง (Live Exchange)  สำหรับการซื้อขาย / เปลี่ยนมือ

ประเภทผู้ลงทุน

 1. ผู้ลงทุนมืออาชีพ
  •  II VC PE Angel
  • ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด
 2. ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
  • เช่น กรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงาน, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

  1. ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาด
   • งบการเงิน PAEs 1 ปี
   • แบบ filing
  2. หลังจดทะเบียน
   • งบการเงินทุก 6 เดือน
   • ข้อมูลสำคัญตามเหตุการณ์


   ระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups


   วีดีโองานสัมมนา และ DCT Startup Clinic ที่เกี่ยวข้องกับ LiVE Exchange ตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับ SMEs และ Startups


   DCT Startup Clinic

   ตอน ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ Startup

       การพูดคุยเจาะลึกไปกับ ก.ล.ต. เกี่ยวกับรายละเอียดกฏเกณฑ์ และความน่าสนใจของ "ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ Startup" ที่จะช่วยให้ Startup และนักลงทุนได้เตรียมความพร้อมและเข้าสู่การระดมทุนด้วยกลไกตลาดทุนได้สะดวกขึ้น พร้อมเสริมสร้างการลงทุนที่สำคัญสำหรับ Startup เพื่อการเติบโตในอนาคต   งานสัมมนา

   หัวข้อ เพิ่มโอกาสธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุนกับ LiVE Exchange

   • โอกาสของธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุน
   • การระดมทุนและการเข้าจดทะเบียนบน LiVE Exchange