ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
มาตราการการยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Startups ไทย
14 ธ.ค. 2565

    มาตรการการยกเว้น Capital Gains Tax เป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งประการลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2575 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรจากการขายหุ้น Startup ไทย แก่นักลงทุนไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทย ภายใต้ 14 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี Capital Gains Tax เบื้องต้น สำหรับสตาร์อัป (Startup)

    1. ธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีและต้องประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด

    2. ธุรกิจต้องมีรายได้อย่างน้อย 80% จากอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 2 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนขาย

    3. ธุรกิจต้องถูกรับรองโดย NIA หรือ สวทช. หรือ depa

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี Capital Gains Tax เบื้องต้น สำหรับนักลงทุน

    1. ให้สิทธิกับนักลงทุนโดยตรง และผู้ที่ลงทุนผ่านธุรกิจเงินร่วมลงทุน ทั้งหมดนี้เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลทั้งในไทย และต่างประเทศก็ได้

    2. ต้องถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

    3. หากเป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ PE Trust ไทย ต้องมีทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และจดแจ้งกับ ก.ล.ต.

มาตรการยกเว้น Capital Gains Tax

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนจะได้รับ

1. การลงทุนโดยตรง

    หมา่ยถึง การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีสัญชาติใดก็ตามซึ่งรวมถึง VC  ต่างชาติ และ PE Trust ต่างชาติ ลงทุนใน Startup ไทย

 • กฏหมายฉบับนี้ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการโอนขายหุ้น (Capital Gains Tax) ให้กับนักลงทุนไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  หากเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฏหมายกำหนด
 • เงินปันผลนั้น กฏหมายฉบับนี้ไม่ได้ยกเว้นให้ แต่นักลงทุนสามารถใช้สิทธิยกเว้นเงินปันผลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 65 ทวิ (10)(ข) ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้
 • PE Trust ไทย ไม่ใช่หน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรอยู่แล้ว กฏหมายฉบับนี้จึงไม่ได้กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับ PE Trust ไทย
 • ปกติแล้ว นักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทใด อาจได้รับเงินปันผล และหากโอนขายหุ้นก็อาจได้รับกำไรจากการโอนขายหุ้น ซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนกำไรด้วย

2. การลงทุนผ่านบริษัท CVC  หรือ PE Trust ไทย

    หมายถึง บุตตลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ลงทุนผ่านบริษัทซึ่งประกอบการเงินร่วมลงทุน (CVC) หรือถือหน่วยงหน่วยทรัสต์ในทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ที่จดแจ้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. อาจได้รับกำไรจากการโอนหุ้นของ CVC หรือการโอนหน่วยทรัสต์ของ PE Trust ไทย จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นกัน

 • กรณี CVC หรือ PE Trust ไม่มีกำไรสะสม

         หากลงทุนใน Startup และก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดใน 2 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน จะได้รับการยกเว้นภาษีตามสัดส่วนของการลงทุน

 • กรณี CVC หรือ PE Trust มีกำไรสะสม

         หากลงทุนใน Startup และก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดใน 2 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน จะได้รับการยกเว้น๓าษีทั้งหมด

 • กรณี CVC หรือ PE Trust เลิกกัน

         หากลงทุนใน Startup และก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดใน 2 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน จะได้รับการยกเว้นภาษีตามสัดส่วนของการลงทุน

ในส่วนของ Startup ต้องได้รับการรับรองจาก NIA หรือ สวทช. หรือ depa อยู่ในระหว่างรอข้อมูล กระบวนการยื่นขอรับรอง, ช่องทางการยื่นขอรับรอง, เอกสารที่ต้องใช้


อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มใดบ้าง

    อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกาศกำหนดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

    1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

    2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

    3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ

    4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

    5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

    6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

    7. อุตสาหกรรมการบิน

    8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

    9. อุตสาหกรรมดิจิทัล

    10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

    11. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

    12. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

   13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย

    14. อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 1/2561


อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย


การจดแจ้งสำหรับ VC/PE Trust ไทย เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax ของ ก.ล.ต.

ขั้นตอนการจดแจ้งสำหรับ VC/PE Trust ไทย

    VC คือ "บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน" หมายความว่า บริษัทซึ่งประกอบกิจการ เงินร่วมลงทุนตามที่พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565 กำหนด

    PE Trust คือ "ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน" หมายความว่า ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตามกฏหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

หลักเกณฑ์และขั้นตอน เบื้องต้น

1. ต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยที่ประสงค์เป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ที่มีมูลค่าเงินทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ตาม พ.ร.ฏ (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565

2. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามคำขอจดแจ้งต่อ สำนักงาน ก.ล,ต. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และส่งผ่านระบบ E-submission

3. ก.ล.ต. แจ้งผลยืนยันทาง E-mail ใช้ระยะเวลา 1 วัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : แนวปฏิบัติการจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust)

การจดแจ้งสำหรับ VC/PE Trust ไทย ของ ก.ล.ต.


กณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Startup เพื่อให้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax ของ สวทช.

    รับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนตาม พรฏ. 750 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อส่งเสริมการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย

คุณสมบัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะยื่นขอรับรอง

 • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย
 • เป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประกาศกำหนด อย่างหนึ่งอย่างใด
 • เป็นกิจการที่พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ ตามประกาศของหน่วยงานรับรอง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนส่วนนิติบุคคลยื่นคำขอรับรองฯ พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอรับรองฯ ได้แก่

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ประวัติผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ/หรือ พนักงานที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของกิจการ
 • เอกสารระบุความสอดคล้องกับเทคโนโลยีหลักที่ใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ ตามประกาศของหน่วยงานรับรอง
 • แผนธุรกิจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองบริษัทเป้าหมาย

 • ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท หนังสือรับรองมีผลใช้งานได้ 5 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือ
 • กรณีขอต่ออายุหนังสือรับรองหรือแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ได้รับการรับรองกิจการฯไว้ คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,500 บาท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/tei/service/startup-2.html

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.nstda.or.th/tei/download.html

เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Startup สวทช


เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Digital Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax ของ depa

    การรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน ตาม พ.ร.ฏ 750 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อส่งเสริมการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย

คุณสมบัติของ Digital Startup ในการขึ้นทะเบียนกับ depa

    1. ใช้เทคโนโลยีและประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐกำหนด และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

    2. รายได้ 80% ต้องมาจากการใช้เทคโนโลยี

    3. ต้องถูกรองรับโดย depa, NIA หรือ สวทช. โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหรือให้บริการในธุรกิจหลัก
 • ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีนัยสำคัญ

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี)
 • งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 • Executive Summary
 • เอกสารประกอบการนำเสนอ (Pitch Deck)
 • เอกสารที่แสดงถึงสิทธิการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของบุคคลอื่น (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการขอรับรอง

 • ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท หนังสือรับรองมีผลใช้งานได้ 5 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือ
 • กรณีขอต่ออายุหนังสือรับรองหรือขอแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ได้รับรองกิจการฯ ไว้ คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,500 บาท

ตัวอย่างใบสมัคร (Line Official : depathailand) คลิกที่นี่

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.depa.or.th/th/capitalgaintax

เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Digital Startup depa


วีดีโองานสัมมนา และ DCT Startup Cilnic ที่เกี่ยวข้องกับมาตราการยกเว้น Capital Gains Tax

DCT Startup Clinic

ตอน สัมมนาออนไลน์ “แนวปฏิบัติสำหรับการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax สำหรับผู้ลงทุนใน Startups” 


ตอน สัมมนาออนไลน์ “การขึ้นทะเบียนรับรอง Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax”  

ตอน ดึงดูดการลงทุนด้วยการยกเว้น Capital Gains Tax


ตอน การยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับ Startup