BRING
DIGITAL
FUTURE
TO
EVERYONE

ทิศทางและเป้าหมายสภาดิจิทัลฯ
ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน


ทรงพระเจริญ


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


ข้าพระพุทธเจ้า สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย


สภาดิจิทัลฯ ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู


ขอส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้

ความเป็นมาของ DCT

เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของภาคเอกชนเป็น "สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย" เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้


"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
คลิกเพื่อชม DCT Digital Future : ความเป็นมาของ DCT

ตัวเร่ง วิกฤตและโอกาสทางด้านดิจิทัล

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก ท่ามกลางวิกฤตนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 จากนี้จะมีทิศทางอย่างไร ?


"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : ตัวเร่งวิกฤตและโอกาสทางด้านดิจิทัล

พันธกิจของสภาดิจิทัลฯ

การยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของสภาดิจิทัลฯ"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : พันธกิจของสภาดิจิทัลฯ

การจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล

โลกแห่งยุคดิจิทัล เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักภาพด้านดิจิทัลให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น เรามาดูการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อให้เราสามารถปรับตัวให้ก้าวทันยุคดิจิทัลต่อไป"ธิดารัธ ธนภรรคภวิน" รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม 

DCT Digital Future : การจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล

E-Government

การที่จะพาประเทศก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสาธารณะ ซึ่งเกิดจากภาครัฐนำดิจิทัลมาให้บริการนั่นคือ "E-Government""วีระ วีระกุล" รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : E-Government

Ease Of Doing Business

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease Of Doing Business) คือ ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ สตาร์ทอัพ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย"ปฐม อินทโรดม" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Ease Of Doing Business

ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแข่งขันด้านดิจิทัล (PPPP)

ในปัจจุบัน ภาคธุรกิจมีการปรับตัวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐมีการวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำพาประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มรูปแบบ"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแข่งขันด้านดิจิทัล (PPPP)

Education Reform / Digital Literacy Level

หากโจทย์ของประเทศไทยคือการปฏิวัติระบบดิจิทัลของอุตสาหกรรม 4.0 เราจำเป็นต้องมาดูตัวชี้วัดระดับทักษะความสามารถดิจิทัลของคนไทยว่าอยู่ตรงจุดไหน?"เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: Education Reform / Digital Literacy Level

Digital Workforce (Coding)

การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ทักษะด้านดิจิทัลถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก"สุเมธ ตั้งประเสริฐ" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Digital Workforce (Coding)

Digital Economy

ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้ได้นั้น อุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ"วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ระหว่างประเทศ) สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Digital Economy

Tech Investment

การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 สิ่งสำคัญที่เราต้องทำนั่นคือการผลักดันระบบนิเวศให้สมบูรณ์มากที่สุด หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญคือการเพิ่มการลงทุนใน Startup และ Tech Company ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น"พรสุข ม้วนหรีด" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Tech Investment

Cybersecurity ภัยคุกคามทางไซเบอร์

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้การทำธุรกรรมและการติดต่อสื่อสารไปอยู่ในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการป้องกันรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญ"นนทวัตต์ สาระมาน" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Cybersecurity ภัยคุกคามทางไซเบอร์

Digital Skill & Digital Employment Demand

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะแรงงาน เพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้น มาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้างที่มีความจำเป็นและเป็นทักษะแห่งอนาคต"ธง ตั้งศรีตระกูล" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (ในประเทศ) สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: Digital Skill & Digital Employment Demand

Global Leader

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 คือการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม หรือ Global Leader ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย"ดร. เมธวิน กิติคุณ" กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Global Leader

การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์

สภาดิจิทัลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมสรรพกำลัง “พันธมิตรดิจิทัล” นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 "ลักษมณ์ เตชะวันชัย" รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future

: การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์

Digital Accessibility

ในปัจจุบัน กลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมีหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ไปจนถึงกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะผู้พิการ ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้"ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท" รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Digital Accessibility 

Child Online Protection

ในปัจจุบัน การที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ย่อมมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ไม่ใช้พื้นที่ปลอดภัยของเด็กเสมอไป
"ธิดารัธ ธนภรรคภวิน" รองประธานและประธานพันธกิจด้านกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Child Online Protection

Innovation Index

นวัตกรรม คือ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย DCT Digital Future จะพาไปหาคำตอบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มในการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ตรงจุดไหน ?"ธเนศ โสรัตน์"กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคลิกเพื่อชม DCT Digital Future : Innovation Index

ก่อนหน้า
ถัดไป
บริการของเรา

ตามที่หนึ่งในพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ คือการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เราจึงได้มีการสร้าง Digital Learning Portal  ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถมา Upskill  และ Reskill ได้ และก้าวเข้าสู่การทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน

การฝึกอบรม

เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพในตัวของทุกคน ไร้ขีดจำกัด

เราจึงมุ่งพัฒนาการฝึกอบรม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยดึงศักยภาพในตัวของทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
ศูนย์ช่วยเหลือ STARTUP

ศูนย์กลางข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ Startup ครอบคลุมมาตรการการสนับสนุน การลงทุน การพัฒนาทักษะ การดึงดูด Talent และสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
ดูทั้งหมด
ผู้สนับสนุน